Våran Policy

Begravningscermoni

Vid en muslimsk begravning blir kroppen inte lagd i en kista utan den sänks direkt ner i graven.

Familjemedlemmarna gräver sedan igen graven för hand. Detta har kommit att bli ett problem vid muslimska begravningar i Sverige då svensk lag inte tillåter att man jordsätter ett lik utan en kista. Kompromisser har gjorts i den svenska lagen då man numera får göra hål i kistan och familjemedlemmarna får slänga ner varsin näve jord i graven.

 

Tvagningscermoni

 • Ansikte mot Mekka
 • Gravsättning inom 24 till 36 timmar
 • Gravsättning kan förekomma utan kista
 • Kremation ej tillåten
 • Ceremoni vid graven

Begravningspolicy

Inom islamiska begravnings seder begravs den avlidne så snart som möjligt och detta inom 24 till 36 timmar (fördröjning kan eventuellt förekomma vid röda dagar eller storhelger.

Grundtanken i Islam är att Gud är alltings skapare och domare. Hans vilja har blivit känd genom profeterna: Abraham, Moses, Jesus och Mohammad (Guds frid och välsignelser vare med dem).

Enligt Mohammad (Guds frid och välsignelser vare med honom) har budskapet förvanskats i kristendomen och judendomen. Mohammad (Guds frid och välsignelser vare med honom) har förmedlat Guds vilja i Koranen. Allt är förutbestämt av Gud – Allah. Muslimer kommer från olika länder, har skilda språk och olika kulturbakgrund. Därför kan det finnas olika församlingar. Islam kan också delas in i två huvudgrupper; Sunni och Shia.

De skiljer sig i tolkningen av Mohammads (Guds frid och välsignelser vare med honom) ord. En rättrogen muslim skall be fem gånger om dagen, vänd mot Mekka. Begravningsplatsens gravar skall läggas så att den döde ligger vänd mot Mekka. Den döde skall begravas så snart som möjligt. Helst inom 36 timmar.

Muslimer skall alltid jordbegravas. Begravningen föregås av en religiös tvagning varefter den döde lindas i bommusltyg. Om man använder kista skall det vara en mycket enkel. Muslimer motsätter sig, av tradition, obduktion. Blommor förekommer som regel inte. Begravningen sker efter middagsbönen. Den inleds med en kort bön och sedan följer männen med till begravningsplatsen. De hjälps åt att lägga den döde i graven. Ofta gör man ett ”tak” av brädor innan graven höljs.

Kvinnor är som regel inte närvarande utan ber i hemmet. Akten vid graven avslutas med bön. Graven skall markeras med en enkel gravmarkör som visar var gravens huvud respektive fotändan finns. Gravstenar förekommer och skall ofta ha halvmåne och stjärna som symbol. En muslimsk grav ska ej beträdas och får inte återanvändas.

Klädsel

Det finns inga speciella färger eller kläder som man bör ha på sig om man besöker en muslimsk begravning. Om ceremonin sker i moskén ska du ta av dig skorna och kvinnor bör ha något att täcka huvudet med.

 • Tvagning, svepning och allt tillhörande material. (Vid kvinnlig tvagning är det systrar som tvagar)
 • Visning (personligt avsked)
 • Begravningsbönen (janaza bönen) sker oftast i moskén eller vid begravningsplatsen.

Tvagning

 • Tvagning, svepning och allt tillhörande material. (Vid kvinnlig tvagning är det systrar som tvagar)
 • Visning (personligt avsked)
 • Begravningsbönen (janaza bönen) sker oftast i moskén eller vid begravningsplatsen.

Förberedelser

Direkt efter dödsfallet så samlas släkt och vänner till den avlidnes familj i deras hem och man ber tillsammans. En muslimsk person ska enligt muslimsk tro gravsättas direkt efter att döden konstaterats. Inför begravningen ska kroppen tvättas och sedan svepas in i två stycken rena tygstycken.

Efter det så läggs kroppen på en typ utav bår och två män som är släkt med den bortgångne bär båren till platsen för begravningen. När deltagarna för begravningen har kommit fram till platsen så ber de tillsammans.
Inom islam är kremering förbjuden. Begravningen skall ske på ett sådant sätt att kroppen är säker från skada.